leadforensics
 
Kapacitet og historik | DTU værket
Læs om DTU værkets kapacitet, historik og miljøpåvirkninger.

Kapacitet og historik

Værkets kapacitet

Kraftvarmeværket på Danmarks Tekniske Universitet blev sat i drift i 1998 og producerer el og varme.

Værket består af et naturgasfyret combined-cycle-anlæg med både gas- og dampturbine. Gas- og dampturbinen producerer el, mens restvarmen anvendes til fjernvarme. Kapaciteten er på 31 MJ/s varme og 39 MW elektricitet. Dermed kan kraftvarmeværket forsyne omkring 9.000 husstande i området med varme og ca. 40.000 husstande med elektricitet.

Værket er opbygget som tre volumener:

  • en kubisk kedelhal,
  • en 24 m høj cylinderformet varmeakkumuleringstank og
  • en trekantformet turbinehal.
 

Lidt historik

DTU Kraftvarmeværk var oprindeligt et forsøgsvarmeværk som fyrede med kulstøv. Kulstøvet blev malet på Kyndbyværket i Jægerspris og transporteret i store beholdere til DTU Kraftvarmeværk. Anlægget blev konverteret i 1998, hvor kapaciteten blev øget til ca. det tredobbelte.

Varmeakkumuleringstanken er forsynet med et espalier - efter ønske fra Lyngby-Taarbæk kommune. Derfor er cylinderen beklædt med rådhusvin, som skifter farve i takt med årstiderne. Cylinderen er i øvrigt gravet 10 meter ned i jorden for at undgå en for dominerende placering på DTU. DTU KVV ejes af Danske Commodities A/S, som købte værket af DONG Energy A/S i april 2012.

 

Miljøpåvirkninger

Emissioner

Værkets gasturbine bruger naturgas som brændsel. Dermed er der hverken lugt- eller støvgener. Mængden af svovl og sporstoffer må ligeledes antages for uvæsentlig. Der udledes dog i forbindelse med forbrændingen vanddamp, kuldioxid (CO2) og kvælstofoxider (NOx). Miljøeffekterne heraf er blandt andet drivhuseffekt og forsuring.

Gasturbinen er designet med low NOx-brandkamre, der sikrer en reduceret NOx-udledning i forhold til traditionelle brandkamre. For at kontrollere og sikre, at gasturbinen holder sig inden for emissions-grænseværdierne, bliver der årligt udført en akkrediteret emissionsmåling.

På niveau 1 for miljøtilsyn

Lyngby-Taarbæk kommune har som tilsynsmyndighed indplaceret DTU KVV på niveau 1 i Miljøstyrelsens model for miljøtilsyn.

Dette er begrundet i, at værket:

  • har høj lovlydighed
  • højt informationsniveau, og
  • generelt anses for at være på forkant i miljøarbejdet.
 

Støj

I miljøgodkendelsen for DTU Kraft- varmeværk er der fastsat grænser for, hvor meget værket må støje. Disse er overholdt ifølge støjrapporten, som er produceret i forbindelse med miljøgodkendelsen af anlægget.

Spildevand

Det producerede spildevand fra processen ledes til det kommunale rensningsanlæg. Temperatur og pH-værdi overvåges løbende.

Affald

Affald bortskaffes med henblik på genanvendelse og miljørigtighed.

 
Back to top